A A A

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI, w godzinach pracy placówki.

(podst.: art. 28 ust. 4 w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2023r.).

Nazwa usługi * – Cena brutto (zł)

za jedną stronę:

  • wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych – 14,38 zł
  • kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych – 0,50 zł
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku – płycie CD wydawanej przez CMR Gnojnik I – niezwiązanych z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych ** – 2,80 zł

Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie

*Wyciąg, odpis, kopia, wydruk lub sporządzenie odwzorowania cyfrowego na płycie CD (wydawanej przez CMR Gnojnik I) dokumentacji medycznej sporządzane jest na wniosek: pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, oraz uprawnionego organu lub podmiotu.

** dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie